رباعی شمارهٔ ۱۶

سعدی / دیوان اشعار / رباعیات

گویند هوای فصل آزار خوشست
بوی گل و بانگ مرغ گلزار خوشست
ابریشم زیر ونالهٔ زار خوشست
ای بیخبران اینهمه با یار خوشست