شمارهٔ ۳

صائب تبریزی / دیوان اشعار / ابیات منتسب

همه تن شانه صفت پنجه گیرا شده ام
به امیدی که فتد زلف تو در چنگ مرا