شمارهٔ ۳۶

عطار / مختارنامه / باب بیست و سوم: در خوف عاقبت و سیری نمودن از عمر

میترسم و بیقیاس میترسم من
چون خوشه ز زخم داس میترسم من
شک نیست که سخت وادیی در پیش است
زین وادی پُر هراس میترسم من