رباعی شمارهٔ ۹۵

دانی که چرا زنند این طبلک باز؟
تا گم شده‏گان به راه باز آیند باز
دانی که چرا دوخته اند دیدۀ باز؟
تا باز به قدر خود کند دیده فراز