تک‌بیت شمارهٔ ۳۲۸

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

از مردم دنیا طمع هوش مدارید
بیداری این طایفه خمیازهٔ خواب است