جز بما دندر این جهان گر به روی
با پسندر کینه دارد همچو بادختند را