چنان بار برآورد به خویشتن
که من گویم: خوردست سوسمار