گر تو را عزم هست تا دربند
رو به شروان نه و میان دربند