شمارهٔ ۶

عطار / مختارنامه / باب سیزدهم: در ذمِّ مردمِ ب‍یحوصله و معانی که تعلّق به

گر دیدهوری مرد لقا باید شد
مستغرق وحدتِ خدا باید شد
جایی که بود وجود دریا دایم
مشغول به کُوپْله چرا باید شد