بخش ۸۷

سعدی / گلستان / باب هشتم در آداب صحبت

شب تاریک دوستان خدای
می‌بتابد چو روز رخشنده
از تو بکه نالم که دگر داور نیست
وز دست تو هیچ دست بالاتر نیست