رباعی شمارهٔ ۱۵۲۰

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

هر روز نو برآئی ای دلبر جان
سودای نوی درافکنی در سر جان
در ده پرده بهر سحر ساغر جان
ای تو پدر جان من و مادر جان