تک‌بیت شمارهٔ ۸۶۹

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

نتوان به آه لشکر غم را شکست داد
این ابر از نسیم پریشان نمی‌شود