رباعی شمارهٔ ۱۶۳

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

امروز در این خانه کسی رقصانست
که کل کمال پیش او نقصانست
ور در تو ز انکار رگی جنبانست
آنماه در انکار تو هم تابانست