ای جان همه عالم در جان تو پیوند
مکروه تو ما را منما یاد خداوند