تک‌بیت شمارهٔ ۱۳۴۹

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

یک دل نشد گشاده ز گفت و شنید من
با هیچ قفل، راست نیامد کلید من