تک‌بیت شمارهٔ ۷۲

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

دوام عشق اگر خواهی، مکن با وصل آمیزش
که آب زندگی هم می‌کند خاموش آتش را