عارفان غیر او به او دانند
عاقلان او به غیر او دانند