دل از دنیا بردار و به خانه بنشین پست
فرا بند در خانه به فلج و بپژاوند