شمارهٔ ۲۷۷

طفل محبوبم اگر رخ ز شراب افروزد
شمع امید من از عالم آب افروزد