شمارهٔ ۳۵۴

یکی هزار شود داغ در دل افگار
زمین سوخته، جان می دهد به تخم شرار