تک‌بیت شمارهٔ ۱۳۲۶

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

درین دو هفته که ابر بهار در گذرست
تو نیز دامن امید چون صدف واکن