شمارهٔ ۲۹

عطار / مختارنامه / باب سی و سوم: در شکر نمودن از معشوق

از خود برهان مرا که بس ممتحنم
جان و تن من باش که بیجان و تنم
خویشی خودم بخش که تا خوش بزیم
با خویشتنم گیر که بیخویشتنم