تک‌بیت شمارهٔ ۴۳۳

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

جان می‌دهد چو شمع برای نسیم صبح
هر کس تمام شب نفس آتشین زده است