تک‌بیت شمارهٔ ۸۰۵

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

خانه بر دوشان مشرب از غریبی فارغند
چون کمان در خانهٔ خویشند هر جا می‌روند