رو طاعت و خیر کن که دین است
دین تو و هم دیانت این است