تک‌بیت شمارهٔ ۵۲۲

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

تشنه چشمان را ز نعمت سیر کردن مشکل است
دشت اگر دریا شود، ریگ روان سیراب نیست