رباعی شمارهٔ ۱۸

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

آنکس که ز عابدی در ایام شراب
نشنید کس از زبان او نام شراب
از عشق چنان بماند در دام شراب
کز محبره فرمود کنون جام شراب