شمارهٔ ۶

عطار / مختارنامه / باب شانزدهم: در عزلت و اندوه و درد وصبر گزیدن

تا بر ره خلق مینشینی ای دل
در خرمن شرک خوشه چینی ای دل
گر صبر کنی گوشه گزینی ای دل
بینی که درآن گوشه چه بینی ای دل