رباعی شمارهٔ ۴۹۶

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

آن کیست که بیرون درون مینگرد
در اهل جنون به صد فسون مینگرد
وز دیده نگر که دیده چون مینگرد
و آن کیست که از دیده برون مینگرد