رباعی شمارهٔ ۱۷۵

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

او پاک شده است و خام ار در حرم است
در کیسه بدان رود که نقد درم است
قلاب نشاید که شود با او یار
از ضد بجهد یکی اگر محترم است