تک‌بیت شمارهٔ ۱۵۶

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

شب زلف سیه افسانهٔ خوابم شده بود
ساخت بیدار دل آن صبح بناگوش مرا