شمارهٔ ۷۸

عطار / مختارنامه / باب سی و یکم: در آنکه وصل معشوق به کس نرسد

گه قصد دل ممتحنم میداری
گه عزم به خون ریختنم میداری
چون میدانی که بی تو بیخویشتنم
از بهر چه بیخویشتنم میداری