شمارهٔ ۴۵

عطار / مختارنامه / باب اول: در توحیدِ باری عزّ شأنه

ای آن که به حکم، ملک میرانی تو
وز دل، خطِ نانوشته، میخوانی تو
گر باتو نگویم که چگویم در دل
نا گفته وناشنیده میدانی تو