رباعی شمارهٔ ۲۵۵

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

از گفتهٔ بد گوی تو چون هر عاقل
در کوشش خصم تو چو هر بی‌حاصل
خالی نکنم تا ننهندم در گل
سودای تو از دماغ و مهر تو ز دل