شمارهٔ ۲۲

عطار / مختارنامه / باب بیست و سوم: در خوف عاقبت و سیری نمودن از عمر

تا کی بینم به هر دمی تیماری
تا چند کشم به هر زمانی باری
چون عمر شد و ز من نیامد کاری
آخر در گیرد این نفس یکباری