تک‌بیت شمارهٔ ۲۷۰

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

چشم ما چون زاهدان بر میوهٔ فردوس نیست
تشنهٔ بویی ازان سیب زنخدانیم ما