شمارهٔ ۱۱

عطار / مختارنامه / باب بیست و هشتم: در امیدواری نمودن

جانا! نه نکو نه نانکو آمدهام
در یکتائی هزار تو آمدهام
هرچند که از کوی خودم راندهای
آخر نه به کوی تو فرو آمدهام