شمارهٔ ۶۹

عطار / مختارنامه / باب چهل و چهارم: در قلندریات و خمریات

یک دم به طرب بادهٔ خوش لَوْن دهید
فارغ ز فساد و ایمن از کَوْن دهید
تا غرقه شود در آب فرعونِ هوا
فرعَوْنی مَی به دست فرعَوْن دهید