رباعی شمارهٔ ۱۲۳

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

امروز که گشت باغ رنگین از گل
شد خاک چمن چو نافهٔ چین از گل
بشکفت به صحرا گل مشکین، نه شگفت
گر ناله کند بلبل مسکین از گل