رباعی شمارهٔ ۴۸

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

در عشق توام واقعه بسیار افتاد
لیکن نه بدین سان که ازین بار افتاد
عیسی چو رخت بدید دل شیدا شد
از خرقه و سجاده به زنار افتاد