بیا ای ترک سر مست سر آیی
اگر افتی چو ما خوش بر سر آیی