تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۱۱

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

دایم به خون گرم شفق غوطه می‌خورم
چون صبح صادق از نفس راستین خویش