رباعی شمارهٔ ۱۶۹۰

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

ای آنکه به کوی یار ما افتادی
آن روی بدیدی به قفا افتادی
با تو گفتم که بی‌دلم من بیدل
بی‌دل اکنون شدم که بیرون رفتی