رباعی شمارهٔ ۱۱۶۹

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

بازآمد و بازآمد ره بگشائیم
جویان دلست دل بدو بنمائیم
ما نعره‌زنان که آن شکارت مائیم
او خنده کنان که ما ترا میپائیم