رباعی شمارهٔ ۱۸۷

انوری / دیوان اشعار / رباعیات

چشم تو در آیینه به چشم تو نمود
بر چشم تو فتنه گشت هم چشم تو زود
چشم خوش تو چشم ترا کرد به چشم
پس آفت چشم تو هم از چشم تو بود