شمارهٔ ۴۷

سنایی / دیوان اشعار / قصاید و قطعات

مرا به غزنین بسیار دوستان بودند
به نامه‌ای ز من آن قوم را نیامد یاد
مگر که جمله بمردند و نیز شاید بود
خدای عزوجل جمله را بیامرزاد