تک‌بیت شمارهٔ ۹۹۶

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

آن که در آینه بیتاب شد از طلعت خویش
آه اگر در دل عاشق نگرد صورت خویش