تک‌بیت شمارهٔ ۲۳۹

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

به امیدی که چون باد بهار از در درون آیی
چو گل در دست خود داریم نقد زندگانی را