رباعی شمارهٔ ۹۳

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

در کوی خرابات نه نو آمده‌ام
یاری دارم ز بهر او آمده‌ام
گر یار مرا کوزه‌کشی فرماید
من هم به کشیدن سبو آمده‌ام