رباعی شمارۀ ۱۰۹

آن دیده که دیدن تو بودی کارش
از گریه تباه می‌شود مگذارش
وان دل که بتو بود همه بازارش
در حلقهٔ زلف توست نیکو دارش
بررسی آماری رباعی شمارۀ ۱۰۹ - آن دیده که دیدن تو بودی کارش

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات ,که، مگذارش، تباه، تو، آن، بودی، زلف، دل، گریه، بود می باشند. مهستی گنجوی از کلمه ,که ۲ بار ، مگذارش ۱ بار ، تباه ۱ بار ، تو ۱ بار ، آن ۱ بار ، بودی ۱ بار ، زلف ۱ بار ، دل ۱ بار ، گریه ۱ بار ، بود ۱ بار در رباعی شمارۀ ۱۰۹ - آن دیده که دیدن تو بودی کارش استفاده کرده است.

کلمه تکرار
,که 2
مگذارش 1
تباه 1
تو 1
آن 1
بودی 1
زلف 1
دل 1
گریه 1
بود 1
می‌شود 1
حلقهٔ 1
دارش 1
دیدن 1
کارش 1
توست 1
بتو 1
بازارش 1
آز 1
نیکو 1
وان 1
دیده 1
همهٔ 1
در 1